Insamlingsstiftelsen FERNA

Svenskt skogsbruk och skogsindustri har under en följd av år utvecklats till att ta en absolut tätposition i världen.

Många enskilda entreprenörers och innovatörers idérikedom samt industrins förmåga att ur detta bygga gemensamma lösningar har haft en avgörande betydelse.

Detta får inte gå förlorat. Därför har Insamlingsstiftelsen FERNA skapats för att vara en kraft som stödjer en fortsatt hög hållbar utveckling inom näringens alla delar från skog till marknad, inte bara lokalt utan även globalt.

För att lyckas behöver initiativförmågan och entreprenörskapet återerövras.

Stärker skogens och skogsnäringens konkurrenskraft lokalt och globalt

Innovation och nytänkande premieras

Traditionell skoglig forskning har med tiden utvecklats till att främst gynna och även bli språkrör för de stora industrierna, universiteten och lobbyorganisationerna.

Statliga medel, EU-bidrag och andra typer av stöd till skogsnäringens utveckling går dessutom ofta till de redan väletablerade bolagen.

FERNA vänder sig istället framför allt till den lilla entreprenören och innovatören som med sin egen skaparkraft tänker utanför boxen.

Förbättrad spårbarhet motverkar olaglig avverkning

Stiftelsens verksamhet ska öka skogsbrukets och skogsnäringens konkurrenskraft samtidigt som höga miljömål och bevarandevärden främjas. Detta ska främst ske genom att stödja utveckling av skötselmetoder, träförädling, tekniska metoder, drivningssystem, produkter och tjänster som höjer produktionspotentialen och förädlingsvärdet i hela logistikkedjan – från skoglig planering och avverkning till färdig produkt för leverans till slutkund.

Särskilt fokus ligger på att utveckla en obruten digital informationskedja i alla beslutssteg med fysisk identifiering av varje enskild stock. Genom att stödja en förbättrad spårbarhet av timmer är FERNA med och motverkar olagliga skogsavverkningar, penningtvätt med mera över hela världen. Detta gynnar transparens, konkurrensneutralitet och långsiktigt hållbara lösningar med skogen som råvara.

Kunskapen om skogen ska växa och spridas

FERNA ska också stödja olika insatser inom naturupplevelser, naturvård, miljövård och ekologisk hållbarhet för att öka allmänhetens kunskaper och intresse för skogen och skogsråvaran som värdefull global resurs.

Detta kan ske genom att exempelvis främja forskning, kunskapsförmedling på vetenskapliga grunder, ekoturism och äventyrsindustri där skogen står i centrum.

Tillsammans skapar vi förändring

Många entreprenörer, innovatörer samt små och medelstora företag inom skogsbruket och skogsnäringen har idag svårt att få externa medel till sin utveckling eller innovation. Forskare, naturvårdare, kunskapsförmedlare, expeditionsledare med flera är viktiga i arbetet med att öka allmänhetens skogsintresse. Därför behövs FERNA. Stöd gärna vårt arbete!

Insamlingsstiftelsen FERNA med säte i Uppsala, Sverige, grundades den 29 april 2022 av stiftaren Bengt Sörvik.